บทสวดมนต์วันพระ คาถาบูชาพระในบ้าน เพิ่มพลังบุญให้ตัวเอง สร้างสติ สมาธิ เสริมจิตให้เข้มแข็ง

บทสวดมนต์วันพระ คาถาบูชาพระในบ้าน เพิ่มพลังบุญให้ตัวเอง สร้างสติ สมาธิ เสริมจิตให้เข้มแข็ง

บทสวดมนต์วันพระ พร้อมคำถวายน้ำ ดอกไม้แด่พระในบ้าน และใช้ธูปกี่ดอก คำสวดลาของไหว้ไว้บูชาพระ สวดอย่างไร มาท่องบทสวดกันเลย

บทสวดมนต์วันพระ ทำบุญไหว้พระในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นวันพระใหญ่ เช่นวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น หรือวันพระปกติ วันพระขึ้น 8 ค่ำ 15 ค่ำ เป็นต้น ซึ่งหากใครสะดวกสวด ในวันพระปกติก็สามารถทำได้

ของบูชาพระที่บ้าน

 • ธูป 3 ดอก หมายถึง การบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 • เทียน 2 เล่ม หมายถึง พระธรรมวินัยหรือคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า
 • ดอกไม้หรือพวงมาลัย หมายถึง การสักการะพระสงฆ์
 • น้ำเปล่า หมายถึง การระลึกถึงน้ำพระทัยของ พระพุทธเจ้า
 • ผลไม้ และขนมหวาน (จะถวายหรือไม่ก็ได้)

บทสวดบูชาพระในบ้าน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขณะสวดให้น้อมจิตระลึกถึง คุณของพระพุทธเจ้า 3 ประการคือ พระกรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ และควรทำจิตใจให้สงบนิ่ง ตั้งสมาธิ

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

 • คำแปล พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 • ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)
 • พระธรรมเป็นธรรมที่ พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)
 • พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

คำถวายดอกไม้ธูปเทียน

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ

อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา

โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อิเมหิ สักกาเรหิ สักกัจจัง อะภิปูชะยามิ

 • คำแปล ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียน
 • และดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้
 • จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้า ทั้งหลายสิ้นกาลนาน
 • จงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่ง พระนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลส เทอญฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

บทสวดมนต์