คาถาไหว้ครูบูรพาจารย์ วันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญ ของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี

คาถาไหว้ครูบูรพาจารย์ วันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญ ของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี

คาถาไหว้ครูบูรพาจารย์ วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกๆปี เป็นวันบูชาครู-บูรพาจารย์ เป็นวันแห่งการรำลึกถึง ความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ 

คาถาไหว้ครูบูรพาจารย์ ดังนั้นจึงต้องมีพระคาถาไว้เพื่อ กราบไหว้ครูบาอาจารย์ แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ที่ล่วงลับไปแล้วตลอดทั้งท่าน ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ ท่านเป็นผู้ให้วิชาความรู้ และช่วยชี้ทางสว่างให้กับชีวิต ให้สำเร็จผลดีดังหวังตั้งใจ ซึ่งมีการปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 

คาถาไหว้ครูบูรพาจารย์

ใช่สวดภาวนานำก่อน จะกระทำการสิ่งใดๆ เกี่ยวกับพระเวทย์ พระพิธีคาถาต่างๆ ให้ขึ้น นะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ให้มั่น

โองการพินทุนาถัง อุปปันนานัง พรหมาสะหะ ปะตินามัง อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะปทุมัง ทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง

วันทิตะวา อาจาริยัง ครูปาทัง อาคัจฉัยหิ สัพเพ ธัมมา ประสิทธิเม สัพพะ อันตรายัง วินาสสันติ สัพพะ สิทธิ ภะวันตุเม

เอหิคาถัง ปิยังกาโย ทิสาปาโมกขัง อาจะริยัง เอหิ เอหิ พุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ

นะมัสสิตตะวา อิสี สิทธิโลกนาถัง อนุตตะรัง อิสีจะ พันธะนัง สาตราอะหัง วันทามิ ตัง อิสี สิทธิ เวสสะ

มะอะอุ อะทิกะมูลัง ตรีเทวานัง มหาสาตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันสาตรา อุสาอาวา มหามนต์ตัง มะอะอุ โลปะเก เญยยัง อังการเส วาระชิโน ตรีนิ อักขะรานิ ชาตานิ อุณาโลมา ปะนะชายะเต นะโมพุทธายะ สัตถุโน พุทโธ

สิโรเม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต พรหมเทวตา หะทะยัง นารายกัญเจวะ ทะเว หัตเถปะระเมสุรา ปาเทวิ สะณุกัญเจวะ สัพพะกัมมา ประสิทธิ์เม

พุทธัง วันทิตตะวา ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่ง พระพุทธ คุณณัง

ธัมมัง วันทิตตะวา ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่ง พระธรรม คุณณัง

สังฆัง วันทิตตะวา ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่ง พระสงฆ์ คุณณัง 

อ่านดวงเพิ่มเติม : ดูดวง

ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก

ความเชื่อ